Услуги

measure

Извършвани дейности и услуги от фирма ЛЮМИКС ЕООД

  • ОЗПЛ ПО ЧЛ. 56 ЗКИР
  • Кадастър

Изработване на проект за промяна на кадастралната карта – коригиране на грешки в кадастралната карта, нанасяне в кадастъра на новоизградени сгради, нанасяне в кадастъра на схеми на самостоятелни обекти, делба, обединяване, нанасяне на одобрен подробен устройствен план и др.
Фирмата изработва проекти за изменение на кадастралната карта и регистри, съгласно закона за кадастъра и имотните регистри и Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри.

Заснемане на сгради,подземни проводи и съоръжения за нанасяне в кадастралния план или кадастралната карта за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР.
Фирмата изработва проекти за нанасяне на подземни проводи и съоръжения в кадастралния план или кадастралната карта за издаване на удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР.

  • Геодезия

Трасиране (издаване на протокол за строителна линия и ниво)
- трасиране на имотни граници;
- трасиране на сгради;
- Трасиране на надземни и подземни съоръжения;
- Трасиране на линейни съоръжения (кабелни, оптични, водопроводни, канализационни и др.);
- Трасиране при монтаж на съоръжения;
Геодезически снимки
-Геодезическото заснемане има за цел да определи точните пространствени координати на точки.
- Изготвяне на цифрови модели на терен и ситуация, които се използват за проектиране на сгради и инженерни съоръжения.
-Геодезическо заснемане за определяне на обеми на изкопи и насипи
- Геодезическо осигуряване по време на строителство, екзекутивни и контролни геодезически заснемания
- Проектиране на геодезически мрежи
- Определяне на деформации на инженерни съоръжения
- Нивелация

  • Проектиране

- Изработване на проекти за вертикално планиране
- Изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и парцеларни планове

  • Хидрография

Карти на дъното на водни обекти – GPS координатни определяния с висока точност, прецизно измерване на дълбочини с ехолот и съставяне на карти на акваториите, с цел навигационно осигуряване на речното корабоплаване.

  • Управление на имоти

Консултантски услуги при промяна на предназначевнието на имотите, оценка.

  • Надзор в строителството

Специалистите от фирмата упражняват надзор по част „геодезия” и „екология” на строителни обекти.

Техническо осигуряване:
Собствени високоточни измервателни уреди – 2 бр. GPS „Leica”, “Sokkia”,ехолот, дигитален нивелир SOKKIA